لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15898

بازتاب – آسیب هاى ناشى از پناهندگى ق۱

448

آیا پناهندگى پشت پا زدن به تعلقات ملى و وطنى است یا فرار از مواجه شدن با مشکلات؟ ضوابط اطلاق عنوان پناهندگى چیست؟ چرا این پدیده در سالهاى اخیر با گسترش فراوانى مواجه بوده؟ چرا پذیرش پناهندگى به سختى صورت میگیرد؟ حقوق پناهندگان چیست؟ اسارت در اردگاه هائى چون نائارو در استرالیا؟ یا جنگل در فرانسه؟ یا حقوق و مستمرى دائم العمر و تامین اجتماعى نامحدود؟ در دو برنامه پیش رو شاهرخ کوهستانى در بازتاب میزبان پیمان رئوفى و شادى صالحیان است تا نگاهى داشته باشند به آسیب هاى ناشى از پناهندگى.