فصل مشترک – ف ۲ نقش معابد در جامعه

52

از فرزاد فردوسی‌ پرسیدیم که معابد و به خصوص مشرق الاذکار‌های بهائی چه نقشی‌ را در جوامع بشری میتوانند ایفا کنند

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15870