لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15836

شطرنج زندگی (۸) – “چرا از زندگی می ترسیم؟”

191

زندگی یک سیلان است. ما می خواهیم آن را ساکن کنیم، زیرا وقتی چیزی را ساکن می کنی، می توانی پیش بینی‌اش کنی. و چون ما نمی توانیم آن را ساکن و قابل پیش بینی کنیم، از آن می ترسیم.