لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15822

به دنبال معنا(۶۷) – ما چه میدانیم

218

همچنان بحث سعید و دستان وشایان اینبار هویت.