لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15812

کافه گپ – بشارات ادیان ق۹

130

موضوع این آخرین قسمتی که پارسا فنائیان و استاد وحید خرسندی در رابطه با بشارات ادیان صحبت می‌کنند، بهشت و جهنم است. بهشت و جهنم از دیدگاه دیانت بهائی چگونه است؟.