لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15754

خبرنگار – کنفرانس بنیاد زنان ایرانی-آمریکایی

108

گفتگو با مریم خسروانی، مدیر و موسس بنیاد زنان ایرانی-آمریکایی