لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15732

این روزها به یاد تو – به یاد زندانیان سیاسی و عقیدتی

112

زندانیانی که در اعتراض به نقض حقوق انسانی خود دست به اعتصاب غذا زده اند.