لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15707

لفظ و معنا(۳۲) – تقابل اندوه و شادی در ایران ق۱

169

اندوه و شادی در ایران. چرا ایرانیان در جوامع خصوصی خود شاد و در بیرون از آن اندوهگینند؟ دلایل تاریخی آن کدام است؟ گفتگوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید را بشنوید