لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15671

خبرنگار – تشدید آزار و اذیت بهائیان در ایران

334

گفتگو با: سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو