لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15670

شطرنج زندگی (۶) – ” قاطعیت در شغل”

296

اگر در محیط کار خواسته و نظرمون را قاطعانه مطرح نکنیم، اگر انتقاداتمون را بجا و بموقع طرح نکنیم، و یا انظباط کاری نداشته باشیم، در شغل و حرفه خود قاطع نیستیم.