لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15653

به دنبال معنا(۶۵) – یک حرف جدّی

175

سعید برای تولد شبنم کادوی نفیسی میدهد و …. سودابه به دستان یک خبر خوش میدهد.