لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15624

شاید شنیده باشید(۱۴۴) – ق۳- اهمیت دانش و آگاهی‌

81

نگاهی‌ به آثار حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص اهمیت دانش و آگاهی‌