لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15609

مینی مالز – یه آدم خیلی مهم یا هاروارد رفتی یا استنفورد؟

190

وقتی به داشتن مدرک فکر می کنم یاد اون دوستم می افتم که چون توی یک دانشگاه اسم و رسم دار قبول نشد کلا درس خوندن رو گذاشت کنار و یاد اون یکی که در آستانه ی گرفتن مدرک دکترا، عطای مدرک رو به لقای اون بخشید و توی یک مدرسه ی ابتدائی مشغول کار شد.