لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15608

فصل مشترک – ف۲ رسانه‌ بیطرف

156

از کامبیز توانا پرسیدیم آیا رسانه‌ اساساً میتواند بیطرف باشد؟ و اگر اینطور است با چه چالشهایی روبرو است؟