لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15572

به دنبال معنا(۶۴) – بعد از عروسی

227

دستان و دوستانش که در عروسی دردانه خیلی به همگیشون خوش گذشته باز میگردند که….