لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15571

این روزها به یاد تو- به یاد فرهنگ امیری

222

شهروند بهائی و قربانی تعصب و نفرت دینی