لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15563

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۳۱

162

• قاتلین آقای فرهنگ امیری: چون بهایی بود کشتیمش، تا بهشت را برای هفت نسلمان بخریم!
• گزارش جامعه‌ی بین‌المللی بهایی در رابطه با تلاش حکومت ایران برای تحت فشار قرار دادن بهائیان ایرانی.
• جامعه‌ بین‌المللی بهائی در بیانیه‌ای به سازمان ملل خواستار تغییر نوع زندگی شهرنشینی شد.
• نقل قول این هفته از شیوا نظرآهاری