لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15539

شاید شنیده باشید(۱۴۳) – ق۳- اوضاع عالم- بخش دوم

224

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص اوضاع عالم- بخش دوم