لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15537

شاید شنیده باشید(۱۴۳) – ق۲- اوضاع عالم- بخش اول

170

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: اوضاع عالم- بخش اول