لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15535

شاید شنیده باشید(۱۴۳) – ق۱- مدنیّت و ترقیات عالم طبیعت

232

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص مدنیّت و ترقیات عالم طبیعت