لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15525

مینی مالز- ویژ و قیژ یا پرنده رو بیشتر دوست داری یا هواپیما رو؟

253

سیاست، من رو یاد انقلابی می اندازه که انفجار نور بود ولی همه رو موجی کرد، یاد پدر طاغوتی، مادر مذهبی، خواهر چپ و برادر حزب الهی. یاد خونه ای که پاره پاره شد و…