لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15520

آینه – کدام یک دوست یا خواهرو برادر

169

کدام یک؟ دوستان خوب یا خواهر و برادر خوب ؟ برای کدام یک حق انتخاب با ماستو