لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15519

آموزه‌های نو – ف۲ ق۶

135

مرور مقالۀ «آیا درد می‎تواند خوب باشد؟»، نوشتۀ کِی‌تی رومن ، و مقالۀ «آیا صنعت کمک‎رسانی کارایی دارد؟» نوشتۀ اندی تِمِس.