لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15478

گزارش کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی ۲۰۱۶-۱۳۹۵

304

گزارشی از بیست و ششمین اجتماع سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو.