لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15473

لفظ و معنا(۲۹) – هویّت ایرانی ق۲ و آخر

225

هویّت مذهبی ایرانیان چیست؟ و خصوصیّت سّوم هویّت ایرانی موضوع این قسمت از برنامه ی لفظ و معناست.