لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15461

شاید شنیده باشید(۱۴۲) – ق۱- لزوم استمرار ظهورات الهیه – بخش اول

128

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص لزوم استمرار ظهورات الهیه – بخش اول