لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15440

آینه – عادات عجیب ما

183

بازهم دراین برنامه آرش به یکی از خصوصیات نازیبای ما انسانها اشاره و آنرا تحلیل میکند