لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15430

خبرنگار – افتتاح مشرق الاذکار شیلی

374

گفتگو با فرزاد فردوسی و گزارشی از مونا خادمی