لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15422

پرواز- رمضانعلی بقائی امره‌ای ق۷

281

این برنامه مناظره بقایی بایک روحانی که از سایر روحانیون محل دانشمند تر بود در حضور صد نفر ازاهالی که مسلح هم بودند.