پرواز- رمضانعلی بقائی امره‌ای ق۷

240

این برنامه مناظره بقایی بایک روحانی که از سایر روحانیون محل دانشمند تر بود در حضور صد نفر ازاهالی که مسلح هم بودند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15422