لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15414

بازتاب – تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان – ق۲

158

آیا نفس تفاوت مرد و زن و تفاوت در نیازها و راه های رفع این نیازها باعث بروز تبعیض های جنسیتی بین زن و مرد نبوده است؟ چقدر زن ها در بازتولید خشونت علیه خود نقش دارند؟ نهضت های فمینیستی در افزایش یا کاهش این خشونتها چه جایگاهی دارند؟ آیا بدون حمایت مردان رفع خشونت علیه زنان پایان میپذیرد؟ در این برنامه قصد داریم به خشونت علیه زنان و تبعیض های جنسیتی نگاهی داشته باشیم وهمراهیم با نسرین افضلی کارشناس ارشد مطالعات زنان و طاهره دانش محقق مستقل حقوق بشر.