لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15389

گزارش – افتتاح مشرق الاذکار شیلی – بخش سوّم

743

گفتگو با خانم تبسم انوری، از شرکت کننده گان در این مراسم