لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15388

لفظ و معنا(۲۸) – هویّت ایرانی ق۱

266

هویّت چیست؟ هویّت ایرانی کدام است؟ شاخصه های آن کدام است؟ از این هفته استاد بهرام فرید در رابطه با موضوع این قسمت به پرسش های رامان شکیب پاسخ می دهند.