لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15379

شاید شنیده باشید(۱۴۱) – ق۳- مقام انسان – بخش دوم

75

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص مقام انسان – بخش دوم