لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15378

گزارش – افتتاح مشرق الاذکار شیلی ۲

875

گفتگو با دو تن از شرکت کنندگان