شاید شنیده باشید(۱۴۱) – ق۲- مقام انسان – بخش اول

35

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان درباره مقام انسان – بخش اول

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15377