لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15377

شاید شنیده باشید(۱۴۱) – ق۲- مقام انسان – بخش اول

77

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان درباره مقام انسان – بخش اول