لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15375

شاید شنیده باشید(۱۴۱) – ق۱- بعد روحانی انسان

205

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص بعد روحانی انسان