لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15371

گزارش – افتتاح مشرق الاذکار شیلی

2293

گفتگو با دو تن از شرکت کنندگان