لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15358

الماس های آفریقایی – کارآفرینی جوانان ف۲ ق۶

195

توبکا برای ما از نحوه تشویق و تحریک خودش برای کمک به نسل جوان می گوید.