لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15344

برنامه کامل ۲۲ مهر ۱۳۹۵

309

نقطه سر خط – آموزه‌های نو – گزارش