لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15337

شطرنج زندگی (۳) – “آیا زبان زن‌ها کوتاه‌تر از مردهاست؟”

199

تفاوت های زیادی بین فرهنگ زبان زن و مرد وجود دارد. فرهنگ زبان زنان جامعه ما، یک زبان محتاطانه است و همین فرهنگ زبانی است که زنان جامعه ما را سلطه پذیر می کند.