لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15331

پرواز- رمضانعلی بقائی امره‌ای ق۶

247

بقایی پس از بهائی شدن سفر می کرد تا مردم را از ظهور آیین بهائی با خبر کند مردم هم می گفتند با علمای محلمان صحبت کنید در یکی از این مجالس حدود صد نفر با اسلحه آمده بودند و او تنها…