لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15295

لفظ و معنا(۲۷) – خانواده ق۳ و آخر

265

خصوصیات یک ازدواج بهائی همچنان موضوع صحبت بین رامان شکیب و استاد بهرام فرید است.