لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15286

شاید شنیده باشید(۱۴۰) – ق۳- تطابق علم و دین

242

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص تطابق علم و دین