لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15282

شاید شنیده باشید(۱۴۰) – ق۱- برابری تمامی انسان‌ها

100

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص برابری تمامی انسان ها