لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15205

شاید شنیده باشید(۱۳۹) – ق۳- عالم جسمانی- بخش دوّم

148

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص عالم جسمانی- بخش دوّم