شاید شنیده باشید(۱۳۹) – ق۲- عالم جسمانی- بخش اول

42

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان درباره عالم جسمانی- بخش اول

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15203