لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15201

شاید شنیده باشید(۱۳۹) – ق۱- استمرار فیض الهی

203

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص استمرار فیض الهی