لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15192

الماس های آفریقایی – رهبر خادم ف۲ ق۴

171

لیلا و شارلوت به صحبت خودشان در مورد کشف معنای رهبری خادم بودن ادامه می دهند.