لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15170

خبرنگار – روز جهانی صلح جهانی (بخش پایانی)

184

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه