لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15156

این روزها – مهربانی

156

مهرماهی دیگر با زنگ های مدرسه از راه رسید.